Nomadland: digitalni nomadi - priložnost za evropsko podeželje (2022-2023)

Podeželska območja in manjša industrijska mesta v Evropi že desetletja doživljajo izseljevanje mladih in staranje prebivalstva, kar je privedlo do stagnacije regionalnega razvoja, socialne polarizacije, siromašenja, premalo izkoriščene javne infrastrukture in negativne podobe teh območij. Od gospodarske krize leta 2008 so se migracije znotraj EU okrepile, mnoge mlade pa je iskanje za boljšimi priložnostmi pripeljalo v večja mestna območja.

SVET PO COVID-19 POTREBUJE NOVE REŠITVE

V istem času pa se je zaradi digitalizacije delovnih mest in pojava novih panog (ustvarjanje digitalnih vsebin, digitalni marketing, spletna prodaja …) začel drugačen trend – povečevanje dela od doma, ki se še posebej povečuje v času epidemije COVID-19. V svetovnem merilu sočasno narašča povezan trend t. i. digitalnih nomadov, mladih samostojnih podjetnikov, ki lahko zaradi sodobne tehnologije delo opravljajo kjerkoli po svetu in slednje izkoristijo za selitve med nemetropolitanskimi območji. Kar 42% digitalnih nomadov je starih med 25 in 40 let. Na podlagi ankete, ki smo jo izvedli in v katero je bilo vključenih 30 digitalnih nomadov, ugotavljamo, da slednji pri svojem bivanju pogrešajo vključenost v lokalno skupnost. Ker je ravno za podeželske skupnosti značilna močna skupnostna povezanost, bi slednje lahko bile idealna lokacija za (digitalno) ustvarjanje in bivanje digitalnih nomadov. Usposobljeno in kakovostno mladinsko delo bi tako iskalo sinergijske učinke za obe skupini – digitalne nomade in lokalno mladino. Razvoj novih priložnosti za mlade na podeželju tako ne bi zaznamovalo samo preprečevanje odseljevanja, marveč tudi spodbujanje priseljevanja novih, v svet vpetih mladih Evropejcev.

DIGITALNO NOMADSTVO – PRIHODNOST MLADINSKEGA DELA

Digitalno nomadstvo ima lahko zelo pozitivne zglede za podeželje, saj že kratkoročno pripomore k priseljevanju mladih kreativnih posameznikov, ki lahko izboljšajo ponudbo javnih storitev (npr. coworking) in prispevajo k bogatejšemu družabnemu življenju, mednarodnem dialogu, spodbujanju raznolikosti in strpnosti ter s tem pomagajo h krepitvi mladih na podeželju.

Projekt se navezuje na Evropske cilje mladih, predvsem na šesti cilj Korak naprej za podeželsko mladino. Tako v ospredje postavlja decentralizacijo dejavnosti (mladinskega dela), vključenost podeželja v razvoj mladinskega dela in zagotavljanje pozitivne podobe podeželja, hkrati pa zaradi poudarka na kulturni dediščini pri pripravi vsebine tudi zaščito podeželskih tradicij. Poudarek mladinskega dela za razvoj podeželja podpira tudi izjava Sveta Evropske unije, ki v ospredje postavlja poudarek mladinskega dela pri zmanjšanju razlik med podeželjem in urbanimi središči, to pa naj sloni na prepoznavanju priložnosti v lokalnem okolju. Ravno tako v ospredje postavlja interdisciplinarno razmišljanje pri ustvarjanju javnih politik in strategij ter participacijo mladih pri odločanju (Raising opportunities for Young People in Rural and Remote areas, 2020)

V okviru projekta sodelujemo partnerji, ki se zavedamo problematike izseljevanja mladih s podeželja, vendar iščemo nove rešitve. V okviru projekta tako združujemo naše znanje in veščine. Podeželska območja, ki jih pokrivamo (Idrija - Slovenija, Iž in Gračac - Hrvaška, Cuenca - Španija, Odenwald - Nemčija), se med sabo izrazito razlikujejo, vendar imajo skupni izziv – izseljevanje mladih. Samo z mednarodnim pristopom bomo našli celovite rešitve, ki bodo pripomogle k razvoju digitalnega nomadstva na podeželju z učinkom na razvoj mladinskega dela. Vsak partner bo v ospredje postavil predvsem ciljne skupine v posameznih regijah, ki jih pokriva, vendar bodo rezultati projekta zastavljeni tako, da bodo imeli širše učinke na področju celotne (podeželske) Evrope.

CILJI PROJEKTA

Projekt Nomadland bo:

  • raziskal, kako lahko digitalno nomadstvo pozitivno vpliva na razvoj mladih in kvalitetnega mladinskega dela v
    podeželskih in perifernih krajih (vključno z manjšimi mesti) (v okviru rezultatov IO1 in IO2,E5);
  • ustvaril prvi vodič, ki bo v pomoč mladinskim delavcem in odločevalcem pri ustvarjanju pogojev za privabljanje digitalnih
    nomadov na podeželje (IO2)
  • predstavil podeželje kot inovativno, multikulturno območje, ki prinaša številne nove priložnosti za mlade (IO3)
  • ozaveščal o delu na daljavo na podeželju kot možen odgovor na izseljevanje mladih (vsi intelektualni rezultati)
  • naslovil digitalno preobrazbo podeželja (IO2, E5)
  • združil mlade, odločevalce in mladinske delavce pri ustvarjanju novih idej za lokalno skupnost (E1-E4).

PODEŽELJE ZAZNAMUJE MOČNA LOKALNA SKUPNOST

Na podlagi izvedene ankete ugotavljamo, da digitalni nomadi pogrešajo vključenost v lokalno skupnost. Ker je ravno za podeželske skupnosti značilna močna skupnostna povezanost, bi lahko (ob predpogoju primerne infrastrukture) prav usmerjeno in kvalitetno mladinsko delo pomenilo točko preloma, ki je pomembna za razvoj podeželskih skupnosti. Tako projekt naslavlja povsem nova področja razvoja mladinskega dela na podeželju. Projekt vključuje tako mlade, odločevalce in mladinske delavce, saj bo le na tak način projekt imel pričakovan učinek v evropskem merilu.

INTERDISCIPLINARNOST POGANJA EVROPO

Pričakujemo, da bo projekt doživel večjo odmevnost po Evropi zaradi svoje aktualnosti, inovativnosti in
interdisciplinarnega pogleda. Projekt bo tako spodbujal povečanje kakovosti in inovacij mladinskega dela, povečanje priložnosti za mlade na podeželju, spodbujal multikulturno povezovanje in pridobivanje spretnosti za podjetniško aktivnost. Koncepti dela na daljavo in digitalnih nomadov presegajo meje obstoječih politik (gospodarski razvoj, mladinske politike, demografski razvoj, stanovanja, prostovoljne dejavnosti, regionalna blagovna znamka, udeležba javnosti, trajnostni turizem).

Več o projektu: www.nomadland-project.com

Vrednost projekta: 135 187 €
Trajanje projekta: 1. 4. 2022 - 1. 12. 2023
Partnerji v projektu: ID20 (vodilni partner), Udruga Prizma (Hrvaška), INI-Novation (Nemčija), ATPERSON (Španija)

Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ 2021-2027.