Mladi za rudarsko dediščino (Evropska solidarnostna enota): 2021

V letu 2021 pri Društvu Idrija 2020 vstopamo na povsem novo področje povezovanja mladih in kulturne dediščine, saj začenjamo z izvajanjem mednarodnega prostovoljskega projekta »Mladi za rudarsko dediščino« v sklopu Evropske solidarnostne enote.

Namen projekta je v Idrijo pripeljati skupino 14 mladih prostovoljcev iz različnih evropskih držav, ki bodo skupaj s člani našega društva ter zunanjimi sodelavci izvajali aktivnosti za osnovno zaščito izbrane ogrožene idrijske rudarske hiše ter popisovali in inventarizirali predmete z etnološko vrednostjo. Načrtujemo, da se bo tritedenska mednarodna prostovoljska akcija kot glavna aktivnost projekta v Idriji odvila poleti 2021, v kolikor ne bo prišlo do zapletov v zvezi s trenutnimi neugodnimi zdravstvenimi razmerami.

Mednarodni prostovoljci, ki bodo tekom skoraj enomesečnega bivanja v Idriji spoznavali dediščino, popisovali predmete in skrbeli za hišo, bodo svoje aktivnosti predstavljali širši javnosti in s tem poskrbeli, da se bo v lokalni skupnosti zavedanje o pomenu ohranjanja ogrožene nepremične in premične kulturne dediščine še okrepilo. Rezultati bodo sproti objavljeni na naših družbenih omrežjih in na krovni spletni strani www.rudarske-hise.si. Z izvedbo projekta želimo okrepiti tudi medkulturni dialog in izmenjavo izkušenj, ki jih bodo mladi iz različnih kulturnih okolij za nekaj časa prinesli v Idrijo.

Glavna prostovoljska aktivnost bo razdeljena v štiri sklope, kjer bodo prostovoljci:

- v sklopu A1.1: razvijali komunikacijske in vodstvene sposobnosti, razvijali medkulturne veščine in veščine delovanja v skupini, izmenjevali delovne prakse, pridobivali izkušnje na področju aktivnega državljanstva, krepili poznavanje koncepta Evropske solidarnostne enote, pridobili znanja s področja beleženja kompetenc in uporabe orodij (npr. Youthpass) in spoznavali temeljne koncepte varovanja nepremične in premične kulturne dediščine;

- v sklopu A1.2: pridobili znanja in veščine učinkovite organizacije dela ter projektnega načrtovanja, pridobili znanja o neformalnem učenju in evalvacijskih metodah, pridobili znanja o vključevanju mladih in povezovanju lokalne skupnosti ter veščine s področja gospodarnega ravnanja;

- v sklopu A1.3: pridobili poglobljeno razumevanje kulturne dediščine in pomena solidarnosti do nje, pridobili znanja s področja stanovanjske kulture in arhitekture delavskih slojev poznega 18., 19. in 20. stoletja, pridobili veščine priprave in upravljanja digitalnih arhivskih zbirk, spodbujali ustvarjalno mišljenje in kreativno izražanje, osvojili veščine pravilnega rokovanja in konservacije predmetov kulturne dediščine, razvijali znanja s področja interpretacije dediščine;

- v sklopu A1.4: pridobili ali okrepili kompetence s področja komunikacije (pisna, govorna ter foto in video-komunikacija), okrepili sposobnost javnega nastopanja, pridobili praktične izkušnje s pripravo in izvedbo evalvacij.

S projektom tako želimo doseči tri zastavljene cilje:

  • v Idrijo pripeljati skupino mednarodnih prostovoljcev;
  • okrepiti zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne dediščine v lokalnem in mednarodnem prostoru;
  • pripomoči k zaščiti in interpretaciji ogrožene stavbne dediščine.

Trajanje projekta: 31. 12. 2020 – 30. 8. 2021

Vrednost operacije: 13.900 €

Program: Evropska solidarnostna enota

Več:

#EUSolidarityCorps #ESE #movit